Dosen

 1. Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.                           
 2. Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I.
 3. Dr. H.M. Darin Arif Muallifin, S.H. M.Hum.
 4. Indri Hadisiswati, S.H., M.H.
 5. Dr. H. Asmawi, M.Ag.
 6. Dr. Iffatin Nur, M.Ag
 7. Dr.Hj.Nur Fadhilah, S.H.I., M.H.
 8. Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum.
 9. Moh. Ali Abd. SomadVEA, S.Ag., M.Pd.I.
 10. Lailatul Nikmah, M.Pd.
 11. Ahmad Musonnif, M.H.I.
 12. Khusnul Haq, Lc., MA
 13. Budi Kolistiawan, M.Pd.I
 14. Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.
 15. Nurush Shobahah, M.H.I.
 16. Muhammad Mufti Al Anam,M.H.I.
 17. Ahmad Gelora Mahardika,M.H.
 18. Dr. Tammat Zaifudin, M.H.
 19. Dr. H. Munawan, S.H. M.Hum.
 20. Ma'arif, S.H, M.H.
 21. Nur Adib, S.H, M.H.
 22. Achmad Su'eb, S.H. M.H.
 23. Ondik Andrianto, M.H.
 24. Abdul Hakam Sholahuddin, M.H.
 25. Ahmadi Abdul Shomad FN, M.H.
 26. Muhammad Hasib, S.H.I., M.H.
 27. H. Bagus Ahmadi, S.Pd.I., M.Sy.
 28. Mukhamad Sukur, M.Pd.I.
 29. Reni Dwi Puspitasari, M.Sy.
 30. Ladin, S.H.I., M.H.
 31. Muhamad Arifin, M.H.I.
 32. Abd. Khoir Wattimena, M.H.
 33. Muksin, M.H.
 34. Arifah Millati Agustina, M.H.I.
 35. Khusnul Mufidati, M.Pd.I.
 36. Ashima Faidati, M.Sy.
 37. Amilis Kina, M.E.I
 38. Dafiq Hasan Pradana, M.Pd.I.
 39. Frandi Argadinata, M.H.
 40. Irham Rahman, S.H, M.H.
 41. Fahmi Arif, S.H, M.H.
 42. Septi Wulan Sari, S.Sy, M.H.
 43. Agnes Luthfiana Ni'mah, M.H.
 44. Habib Wakidatul Ihtiyar, M.H.
 45. Muflihatul Bariroh, M.S.I.
 46. Nuril Farida Maratus, M.H.I.
 47. Siti Khoirotul Ula, M.H.I.
 48. Nina Indah Febriana, M.Sy.
 49. Satrio Wibowo, M.H.
 50. Amrin Nurfieni, S.ST, M.H.
 51. Yusron Munawir, S.H.I, M.H.